1. Algemeen

1.1 Deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lakstiftdirect.nl en Ralva Autoshop Gevestigd aan: Het Kerkpad 10 te Arnhem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nummer: 63242427.

1.2 Lakstiftdirect.nl is een onderdeel, handelsnaam, webshop welke handelt onder Ralva Autoshop. De hieronder volgende voorwaarden zijn dus ook volledig van toepassing op Lakstiftdirect.nl, maar in de voorwaarden wordt verder alleen gesproken over Ralva Autoshop.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Levering

2.1 De levertijd bedraagt in het algemeen tussen 2 en 5 werkdagen en zijn slechts indicatief en gaat pas in als de betaling aan Ralva Autoshop is voldaan anders wordt de koper hiervan per e-mail of indien beschikbaar van uw telefoonnummer per telefoon kenbaar gemaakt, of per e-mail op de hoogte gesteld.
2.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2.3 Levering binnen 30 dagen. Voor producten geldt een maximale levertijd van 30 dagen, tenzij een koper expliciet toestemming geeft dat de levering langer kan duren. Is dat niet het geval, en de aankoop wordt niet binnen dertig dagen geleverd, dan heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Ralva Autoshop zijn vrijblijvend en Ralva Autoshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Betalingen

4.1 Betaling direct bij afname in de winkel, of vooruit te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen (veertien) 14 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ralva Autoshop

5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Ralva Autoshop schriftelijk en gemotiveerd daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was.
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ralva Autoshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product te annuleren of binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Ralva Autoshop te retourneren, met uitzondering van de door u bestelde maatwerk verf/lak die speciaal voor u is afgevuld in een spuitbus of afgevuld in blik. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Dit conform de Wet Kopen Op Afstand, of wel “herroepingsrecht”. De kosten kunt u vinden bij het vervoersbedrijf van uw keuze, bijvoorbeeld een pakket tot 10 kilo kunt u voor € 7,65 verzenden via PostNL

6. Elektronische communicatie en bewijs

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Ralva Autoshop (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Ralva Autoshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Ralva Autoshop.
6.2 De administratie van Ralva Autoshop geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ralva Autoshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ralva Autoshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ralva Autoshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8. Diversen

8.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ralva Autoshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ralva Autoshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.2 Ralva Autoshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9. Klachten en klachtafhandeling

9.1 Indien u om wat voor reden ook klachten over onze producten of diensten heeft, kunt u zich wenden tot Ralva Autoshop te Arnhem, via e-mail: info@ralva.nl of info@lakstiftdirect.nl of telefonische contact op te nemen onder nummer: 026-3814641 Wij proberen dan een passende oplossing met u te vinden voor u klacht.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland